ఏప్రిల్ 2009

విండోస్‌లో తెలుగు చదవడం

Image
Featured Image
విండోస్ లో తెలుగు చదవడం చూపించే ప్రతిమ
లక్ష్యం: 

ఈ పాఠ్యాంశంలో విండోస్ లో తెలుగు సరిగ్గా కనబడడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఐతే ఎక్స్.పీ లో ఏమీ చెయ్యక్కర్లేకుండానే తెలుగు బ్రహ్మాండంగా కనబడుతుంది. కానీ కాపీ చేసీ, పేస్ట్ చేసి, సేవ్ చేసి ఆ ఫైల్ మళ్ళీ తెరిస్తే ఆ పేస్ట్ చేసిన అక్షరాలు ఏవో పిచ్చిపిచ్చిగా కనిపిస్తాయి. అది ఎందుకో కూడా చూద్దాం. ఇలాంటి విషయాలు నిశితంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే అసలు ఖతులు(ఫాంట్లు) అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం.