ఓపన్‌ సోర్స్

ఈ పుస్తకంలో వివిధ రకాలైన ఓపన్‌ సోర్స్ ఉపకరణాలు, వాటి ఉపయోగాల గురించిన సమాచారం ఉంటుంది.